Mevzuat

2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu

SOSYAL HİZMETLER KANUNU (1)(2) Kanun Numarası : 2828 Kabul Tarihi : 24/5/1983 Yayımlandığı Resmî Gazete : Tarih : 27/5/1983 Sayı : 18059 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 355 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç: (3)(4) Madde 1 – Bu Kanunun amacı; korunmaya, bakıma veya yardıma ihtiyacı olan aile, çocuk, engelli, yaşlı ve diğer kişilere götürülen sosyal hizmetlere ve bu hizmetleri yürütmek üzere kurulan teşkilatın kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklar ile faaliyet ve gelirlerine ait esas ve usulleri düzenlemektir. Kapsam: Madde 2 – Bu Kanun, sosyal hizmetlerle ilgili tüm kamu kurum ve... Devamını Oku

5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu

ÇOCUK KORUMA KANUNU Kanun Numarası                 : 5395 Kabul Tarihi                          : 3/7/2005 Yayımlandığı R.Gazete    : Tarih: 15/7/2005 Sayı : 25876 Yayımlandığı Düstur         : Tertip : 5 Cilt : 44 BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Temel İlkeler, Koruyucu ve Destekleyici Tedbirler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç Madde 1- (1) Bu Kanunun amacı, korunma ihtiyacı olan veya suça sürüklenen çocukların korunmasına, haklarının ve esenliklerinin güvence altına alınmasına ilişkin usûl ve esasları düzenlemektir. Kapsam Madde 2- (1) Bu Kanun, korunma ihtiyacı olan çocuklar hakkında alınacak tedbirler ile suça sürüklenen çocuklar hakkında uygulanacak güvenlik tedbirlerinin usûl ve esaslarına, çocuk mahkemelerinin kuruluş, görev... Devamını Oku

Çocukların Korunması ve Ülkelerarası Evlat Edinme Konusunda İşbirliğine Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun

Kanun No. 5049                                           Kabul Tarihi : 14.1.2004 MADDE 1. — Türkiye tarafından 5.12.2001 tarihinde Lahey’de imzalanan “Çocukların Korunması ve Ülkelerarası Evlat Edinme Konusunda İşbirliğine Dair Sözleşme”nin onaylanması uygun bulunmuştur. MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.   ÇOCUKLARIN KORUNMASI VE ÜLKELERARASI EVLÂT EDİNME KONUSUNDA İŞBİRLİĞİNE DAİR SÖZLEŞME   Bu Sözleşmeyi imzalayan Devletler, Kişiliğinin uyumlu gelişmesi için, çocuğun bir aile ortamında, mutluluk, sevgi ve anlayışla yetişmesi gereğini kabul ederek, Her Devletin, çocuğun asıl ailesinde kalmasını sağlayacak uygun tedbirleri öncelikle alması lüzumunu hatırlatarak, Uygun bir ailenin menşe Devletinde bulunamadığı bir çocuğa ülkelerarası evlât... Devamını Oku

Küçüklerin Evlat Edinilmesinde Aracılık Faaliyetlerinin Yürütülmesine İlişkin Tüzük

Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 25/2/2009, No : 2009/14729 Dayandığı Kanunun Tarihi : 22/11/2001, No : 4721 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 15/3/2009, No : 27170 Yayımlandığı Düsturun Tertibi : 5, Cildi : 48 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tüzük, küçüklerin kendi ülkesi içerisinde veya ülkelerarası evlât edinilmesinde aracılık faaliyetlerinin yürütülmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla;     a) Küçüklerin, evlât edinilmesinde, aracılık faaliyetinin yürütülmesine,     b) Küçüğün; yüksek yararının gözetilmesine, temel haklarının güvence altına alınmasına, kaçırılmasının, satılmasının veya ticaretinin önlenmesine, öncelikle kendi ülkesi içinde evlât edindirilmesine, ülkesinde evlât edinecek veya yanına yerleştirilecek kişi... Devamını Oku

Dernek Tüzüğümüz

“İSTANBUL KORUYUCU AİLE DERNEĞİ” TÜZÜĞÜ DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ Madde–1: Derneğin Adı: ”İSTANBUL KORUYUCU AİLE DERNEĞİ”dir. Derneğin Merkezi: İSTANBUL’ dur. Şubesi açılmayacaktır. AMAÇ Madde–2: Gerek resmi, gerek özel kurumlar nezdinde bakım ve koruma altında bulunan çocukların üstün yararı gözetilerek, KORUYUCU AİLELİK ve Gönüllülük  sisteminin tanıtımı ve desteklenmesi konusunda faaliyetler yürütmek, çocukların  aile ortamı içinde bedensel, eğitsel, psiko-sosyal yönden sağlıklı bir kişilik ve iyi alışkanlıklar kazanarak hayata hazırlanmalarını teminen,  “KORUYUCU AİLE” yanında bakımını teşvik ve yaygınlaştırmak, çocuklara, koruyucu ailelere  ve gönüllülere   yönelik çalışmalar yaparak, çocuk ve koruyucu aileleri desteklemek, ortak faaliyetler yürütmek, bu doğrultuda çalışma yapan diğer kişi ve kuruluşları  desteklemek.... Devamını Oku